พระสุริโยทัยขาดคอช้าง

๏ บังอรอัคเรศผู้ พิสมัย ท่านนา
นามพระสุริโยทัย เอกอ้าง
ทรงเครื่องยุทธพิไชย เช่นอุป-ราชแฮ
เถลิงคชาธารคว้าง ควบเข้าขบวนไคล ฯ
๏ พลไกรกองน่าเร้า โรมรัน กันเฮย
ช้างพระเจ้าแปรประจัญ คชไท้
สารทรงซวดเซผัน หลังแล่น เตลิดแฮ
เตลงขับคชไล่ใกล้ หวิดท้ายคชาธาร ฯ
๏ นงคราญองค์เอกแก้ว กระษัตรีย์
มานมนัสกัตเวที ยิ่งล้ำ
เกรงพระราชสามี มลายพระ-ชนม์เฮย
ขับคเชนทรเข่นค้ำ สะอึกสู้ดัสกร ฯ
๏ ขุนมอญร่อนง้าวฟาด ฉาดฉะ
ขาดแล่งตราบอุระ หรุบดิ้น
โอรสรีบกันพระ ศพสู่ นครแฮ
สูญชีพไป่สูญสิ้น พจน์ผู้สรรเสริญ ฯ

31,255